Analyzing Urban Transformation Policies in Turkey Over Implementations Conducted in Cooperation with TOKİ: Case of Bursa

Miray GÜR
2.246 737

Abstract


In the study, urban transformation matter which is a significant agenda item in Turkey planning policies because of the recent implementations and the legal infrastructure developed in 2012 is analysed with its physical, social and organizational dimensions.  The method used in the study is reaching general conclusions through the examinations that are done by focusing on determined samples and the centralized management of the implementations countrywide, with the monopolistic production approach provides this generalization. In the study which analyzes the evolving of urban transformation in Western countries and Turkey after remarking some opinions about structuring of urban transformation, the changing role and the targets of TOKİ in this framework beginning from 2000’s in Turkey are discussed. Within the context of case study, the urban transformation projects implemented by TOKİ in Bursa, having a significant situation in urban transformation strategies of Turkey, are discussed with its physical and social dimensions and the findings discovered are evaluated with different extents in the last chapter of the study. Through the evaluation made, some suggestions are developed for turning the centralized management into an advantage, making the transformation implementations fall within the urban entirety, provide social entegration, contribute to the city construct that is contemporaneous having a genious identity and to raise the communal quality of life by transformations.

Keywords


Urban Transformation, Transformation Policies, TOKİ, Bursa.

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Akademik Odalar, (2010). Seminar Presentation called“Urban Transformation and Doğanbey”, Bursa.

Alkışer Y., Yürekli H. (2004). Türkiye’de Devlet Konutu”nun Dünü, Bugünü, Yarını. ITU Journal / a, 3 (1), 63-74.

Ataöv A., Osmay S. (2007). Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA, 24 (2), Middle East Technical University.

Bayraktar, E. (2006) Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara.

Dinçer, İ. (2010). Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Göksu E., Bal E. (2010), Türkiye’de Neoliberal Mekansal Gelişim Stratejisi Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Görgülü, Z. (2009). Konut Politikaları ve Toplu Konut İdaresi: TOKİ, Mimarlık Dekorasyon Journal (186), 70-73.

Görün M., Kara M. (2010). Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması, Journal of Administrative Sciences 8 (2), 140-164.

Güzer, C., A. (2009). Bir Planlama Anlayışı Olarak Kentsel Dönüşüm, TOL Jounal, Chamber of Architects Kayseri, 2009 (7), 15-17.

Hague C. (2010). Küresel Krizde Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Harvey, D., (2010), Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, İstanbul.

İlkme, M, (2008). Kentsel Dönüşüm ve Bursa Raporu, TMMOB Chamber of Urban Planners Bursa, 41 s.

Kara, G. (2007), Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Chamber of Survey and Cadastre Engineers 11. Turkey Map Cadastre Scientific and Technical Congress, 2-6 April 2007, Ankara, 2007.

Keleş, R, (2003). Urban Regeneration in İstanbul, Paper Presented at the Workshop on Urban Regeneration in the Mediterranean Region, Split, 21-22 Temmuz2003, UNEP Priority Action Programme, RegionalActivity Center, s. 1

Keleş R. (2006). Kentleşme Politikası, 9. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara İstanbul.

Kocabaş A. (2006). Kentsel Dönüşüm (/Yenileş(tir)me): İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Lichfield, D. (1992). Urban Regeneration for the 1990s, London Planning Advisory Committee, London.

Loftman P., Nevin B. (1995). Prestige Projects and Urban Regeneration in the 1980s and 1990s: A Review of Benefits and Limitations, Planning Practice and Research, 10 (3/4), Journals Oxford. doi: 10.1080/02697459509696280

Özdemir D. (2010). Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Özden, P., P. (2006). Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu Dönüşümü Sürecinde Yeni Arayışlar ve Dünya Örnekleri. TOKİ Housing Congress Proceedings Book called “Housing Supply for Low Income Group and Urban Transformation”. İstanbul, 8-9 April 2006, s. 233-236, Ankara, 378 s.

Özden, P. P., (2008). Kentsel Yenileme, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

Pulat, G. (1992). Dar Gelirli Kentlilerin Konut Sorunu ve Soruna Sosyal İçerikli Mekansal Çözüm Arayışları, Kent-Koop Yayınları, Ankara.

Roberts P., Sykes H. (2000). Urban Regeneration A Handbook, Sage Publications.

Sökmen P. (2006). Kentsel Dönüşüm için Kaynak Yaratıcı Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi, Urban Transformation Symposium Proceedings Book, TMMOB Chamber of Urban Planners, Yıldız Technical University, İstanbul.

Sönmez, N.Ö., (2006) Düzensiz Konut Alanlarında Kentsel Dönüşüm Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme, Journal of Planning, 2: 121-128.

Tekeli, İ. (1993), Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi: 2, Ankara.

Thomas, S. (2003). A Glossary of Regeneration and Local Economic Development, Centre for Local Economic Strategies, Manchester.

Thornley A. (1991). Urban Planning Under Thatcherism, Routledge, Londra.

TOKİ, (2009) Geleceğin Türkiye’si için Geleceğin Kentlerini Kuruyoruz, T.C. 58. 59. Ve 60. Hükümetlerin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği. (T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara.

Tosun, E., K. (2006). Türkiye’de Konut İhtiyacı ve Konut Finansmanı, Paradoks Journal of Economy, Sociology and Policies 2(2).

www.toki.gov.tr (Erişim tarihi: 17.11.2009)

http://www.bursamimar.org.tr (Erişim tarihi: 08.03.2012)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.